Stadgar

ORG NO 802475-7679

Stadgar för Svenska Rugby Domare Föreningen

Antagna vid konstituerande möte 2013-05-15

Innehåll

1 kap Grundläggande bestämmelser sid 3

1 § Ändamål
2 § Sammansättning
3 § Tillhörighet
4 § Beslutande organ
5 § Medlemskap
6 § Utträde
7 § Uteslutning
8 § Medlems rättigheter och skyldigheter
9 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
10 § Firmateckning
11 § Stadgetolkning
12 § Stadgeändring
13 § Upplösning av föreningen

2 kap Årsmöte och Extra årsmöte sid 6

14 § Tidpunkt, kallelse
15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
17 § Beslutsmässighet
18 § Beslut och omröstning
19 § Valbarhet
20 § Ärenden vid årsmötet
21 § Extra årsmöte

3 kap Styrelsen sid 9

22 § Sammansättning samt kallelse och beslutmässighet
23 § Föreningsstyrelsens åligganden

4 kap Valberedningen sid 11

24 § sammansättning och åligganden

5 kap Revisorer och revision sid 11

25 § Revisorer och revision

Svenska Rugby Domare Föreningen (SRDF) bildades 2011-03-15

1 Kap Grundläggande bestämmelser

1 § Ändamål
SRDF har till ändamål att;
• fungera som ett stöd för samtliga medlemmar i föreningen
• främja utveckling och regelkunskap för samtliga domare, ledare, spelare och övriga intresserade inom svensk rugby
• främja en positiv utveckling av rugbyspelet i Sverige

2 § Sammansättning
Föreningen utgör en sammanslutning av rugby domare i hela Sverige som har upptagits som medlemmar.

3 § Tillhörighet
SRDF är anslutet till Svenska Rugby Förbundet (SRF) och är därmed ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
SRDF verkar som en fristående förening och är opolitisk.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom sju dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.
Föreningen består av aktiva och passiva medlemmar samt hedersmedlemmar.
Till hedersmedlem kan utses person, som därtill gjort sig synnerligen förtjänt inom föreningen eller på ett utmärkt sätt främjat dess syften. Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen å föreningens årsmöte.

6 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

7 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslut ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

8 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
• har rätt till information om föreningens angelägenheter.
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• ska betala medlemsavgift senast enligt vad som framgår av utsänd betalningsavi.
• har rösträtt på årsmöte och på extra årsmöte enligt vad som sägs i 16 §.
• Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar medlemmens personuppgifter i föreningens register, samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet, tillhandahålls tävlingsarrangörer, andra idrottsorganisationer och föreningens samarbetspartners även som att uppgifterna offentliggörs oavsett framställningsform.

9 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskaps- år omfattar tiden från 1 januari till och med den 31december, samma år. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. näst påföljande ordinarie årsmöte.

10 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty¬rel-seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

11 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
Enskild medlem har genom sitt medlemskap i föreningen åtagit sig att i sådana frågor inte väcka talan vid allmän domstol.

12 § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av styrelsen – skriftligen framläggas av medlem, efter i vederbörlig ordning väckt motion.
För ändring av dessa stadgar krävs majoritetsbeslut härom av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

13 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar användas till ungdomsändamål inom Svenska Rugby Förbundet. Den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras i ett folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska Rugby Förbundet.

2 Kap Årsmöte och Extra Årsmöte

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad året efter verksamhetsåret, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet skall varje nytt år – om inte SRDF:s styrelse finner att det finns synnerliggande skäl – förläggas enligt ett rullande schema till en av SRF:s organisations distrikt. Kallelsen till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna per e-post eller per brev till medlemmar som så begärt. Vidare ska kallelse jämte förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem, som har betalat förfallna medlemsavgifter och som fyllt 13 år året före årsmötet samt tillhört klubben minst tre månader, har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 12 § första stycket och 13 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högst antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens resultat – och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av översiktlig verksamhetsplan och budgetmål
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en suppleant för en tid av ett år
d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) en ordförande och en övrig ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
13. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelse. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet per e-post eller brev om medlem så begärt. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 §, 17 § och 18 §.

3 Kap Föreningsstyrelsen

22 § Sammansättning samt kallelse och beslutmässighet
Föreningsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, föreningens beslutande organ.
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, skattmästare, 2 st ledamöter samt suppleanter valda av Årsmötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller AU (Arbetsutskottet). Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleanten får delta i styrelsemöte med yttranderätt. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant med rösträtt.
För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt.
Om ordföranden eller AU finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till AU, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleanten i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttranderätt och förslagsrätt. Sådan ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

23 § Föreningsstyrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för RF:s , Svenska Rugby Förbundets och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 25 §, och
• förbereda årsmöte.
• under verksamhetsåret göra de ändringar i verksamheten som anses nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter eller ekonomiska ställning.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren ska
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
• föra protokoll över styrelsens sammanträden,
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
• se till att fattade beslut har verkställts,
• (om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, )
• se till att information från styrelsen meddelas medlemmarna på hemsidan eller via e-post.
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören ska
• se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,
• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
• föra medlemsförteckning,
• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

Vissa av dessa uppgifter kan styrelsen överlåta på annan person inom styrelsen

4 Kap Valberedningen

24 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga le¬damöter skall om möjligt vara lika förde¬lat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valbered¬ningen sam¬manträder när ordföranden eller minst halva antalet leda¬möter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 1vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

5 Kap Revisorer och revision

25 § Revisorer och revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty¬relseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års-mötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se¬nast 14 dagar före årsmötet.

Svenska Rugby Domare Föreningen
Email: info@srdf.se
Website http://www.srdf.se
Bank giro:

Advertisement